תקנון שימוש ומדיניות פרטיות

תקנון אתר מבשלת האטץ’ בע”מ
תקנון אתר / תנאי שימוש/ מדיניות פרטיות באתר מבשלת האטץ’ בע”מ (להלן: “התקנון”) השימוש באתר האינטרנט של מבשלת האטץ’ בע”מ כפוף לתנאי תקנון זה ולהסכמה להוראותיו.
כללי:
אתר האינטרנט של חברת מבשלת האטץ’ בע”מ פועל למכירת משקאות החברה. האתר הינו בבעלות מבשלת האטץ’ בע”מ ח.פ 516120490 (להלן בהתאמה: “האתר”, “החברה” ו”המשקאות”).
יובהר, כי רכישה של משקאות אלכוהוליים תיעשה אך ורק ללקוח שגילו מעל 18 שנים.
אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!
כל לקוח ו/או המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: “הלקוח”) מצהיר ומתחייב, כי קרא את התקנון, כי הינו מודע ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או בעליה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

למען הסר ספק מובהר כי פעולה באתר משמעה: “רכישת ואספקת המשקאות המוצעים למכירה באתר על כל הכרוך בכך”. התקנון וכן האתר ערוכים בלשון זכר אך מתייחסים לשני המינים כאחד, כל האמור בתקנון זה והאתר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.
כותרות התקנון נקבעו לצרכי נוחות בלבד ולא תשמשנה כראיה כלשהי ולא יהיה בנוסחן ובתוכנן כדי לחייב את החברה ו/או כדי לשמש ראיה ותימוכין לפרשנות התקנון.
החברה והאתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ”י שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא מתן התראה ו/או הודעה מראש. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
מכיוון ש”טעות לעולם חוזרת”, טעות כלשהי ובכלל זה טעות סופר בתיאור משקאות ו/או מחיריהם לא תחייב את החברה, וזאת בין אם הטעות התגלתה לפני אישור ההזמנה או אחריה.
תמונות המשקאות באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכדומה, בין המשקאות, כפי שהם מוצגים באתר, לבין המשקאות במציאות.
בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין הרשום ו/או המוצג באתר, יגברו הוראות התקנון.
כמו כן, בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין עצמן, תקבע החברה כיצד יש לפעול ואיזוהי ההוראה העדיפה או הגוברת. המידע הקיים בספרי החברה, לרבות לעניין מועדים וסכומים, הוא המידע הקובע לכל דבר ועניין.
לקוח שנרשם באתר (אם כחבר מועדון ואם בדרך אחרת), נותן בכך את הסכמתו לקבלת הודעות פרסומיות, באמצעות דוא”ל, SMS, או בכל דרך אחרת.
הלקוח רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל כל דוא”ל ו/או הודעת SMS מהחברה ו/או מהאתר. בכל שאלה לגבי השימוש באתר ורכישת המשקאות בו, ניתן לפנות ל Hatchbrewery@gmail.com

תנאי שימוש:
רשאי לבצע רכישה באתר לקוח, שברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הבאות: לאומי קארד, ויזה, ישראכרט, מאסטרקארד, דיינרס, אמריקן אקספרס ו/או שבבעלותו חשבון PayPal, ובכפוף לאישור העסקה ע”י חברת האשראי או באמצעות PayPal. הזמנתו של לקוח לרכישת המשקאות ולאספקתם תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) התקבל אישור החברה לדבר ההזמנה והודעה על כך נשלחה ללקוח; (2) ניתן אישור חברת האשראי לביצוע העסקה; (3) המשקאות שהוזמנו ע”י הלקוח מצויים במלאי החברה; (4) הכתובת אליה התבקשה אספקת המשקאות נמצאת ברשימת אזורי החלוקה כהגדרתה להלן, (5) הלקוח הינו תושב ישראל שגילו למעלה מ-18 שנים, אינו פסול דין ובעת קבלת המשלוח הציג תעודה מזהה כדין המאמתת זאת.
בעת ביצוע הזמנה באתר יידרש הלקוח למסור, בין היתר, את הפרטים הבאים: (1) שם פרטי ומשפחה ומס’ תעודת זהות; אם מדובר בתאגיד, שם התאגיד ומספר חברה. (2) מס’ טלפון, כתובת מגורים או כתובת עסק, כתובת דוא”ל ככל שקיימת. (3) פרטי אמצעי התשלום.

מדיניות שירותים ומחירים וביצוע הזמנה:
לקוח באתר יוכל להוסיף לסל הקניות כל פריט לאחר שהתרשם ממנו וממחירו ובלבד שפריט זה קיים במלאי החברה. הלקוח יוכל להוסיף ולגרוע פרטים מסל הקניות בכל עת וכן לשנות כמויות. בסיום ההזמנה יש להיכנס לקופה לצורך סגירת הזמנה ושליחתה לחברה. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת משקאות תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות שליחת דוא”ל על ידי החברה המאשר את ביצוע ההזמנה ושליחת המשקאות לכתובת הלקוח, והכול בהתאם להוראות תקנון זה.

במקרה שנמצא, כי המשקאות שהוזמנו על ידי הלקוח אינם במלאי, החברה תודיע על כך ללקוח באמצעות הודעה ו/או באמצעות שיחה טלפונית (על פי בחירת החברה).סכום מינימלי להזמנה באתר החברה הוא 99 ש”ח.
אלא אם צוין אחרת, אין בחברה כפל מבצעים ובכל רכישה יוכל הלקוח לנצל הטבת מבצע אחת בלבד.

רכישה באתר על ידי “משתמש רשום”:
כל לקוח יכול להירשם כמשתמש רשום באתר. הרישום ייעשה באמצעות הזנת פרטים אישיים של הלקוח, בהתאם לדרישות האתר. ובסופו יקבל הלקוח שם משתמש וסיסמא (להלן: “משתמש רשום”) משתמש רשום יהיה זכאי לקבל מידע מהחברה ו/או מהאתר על הנחות, מבצעים וכדומה. משתמש רשום רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונו לבטל את הרישום. האחריות לשמירת שם המשתמש והסיסמא בסודיות חלה על המשתמש הרשום ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בנושא זה. פרטיו האישיים של משתמש רשום יישמרו באתר, כך שמשתמש רשום לא יידרש להזין את פרטיו האישיים מחדש בכל הזמנה.

רכישה באתר על ידי “אורח”:
כמפורט לעיל, בעת ביצוע הזמנה באתר יידרש הלקוח למסור את פרטיו האישיים.

המחירים ורכישת המשקאות:
מחירי המשקאות שיפורסמו באתר הינם מחירי המשקאות במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח. החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המשקאות באתר מפעם לפעם על פי שיקול דעתה. ברכישת משקאות באתר, חיוב האשראי יהיה חד פעמי ויבוצע מיד עם אישור ההזמנה על ידי החברה. המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, לא תאשר החברה את ביצוע ההזמנה ותודיע על כך ללקוח. במידה וההזמנה אושרה, חרף אי כיבוד החיוב, תהיה החברה רשאית לבטלה והודעה בהתאם תישלח ללקוח.

פרטי הלקוח ואבטחת האתר:
אתר החברה מאובטח. הפרטים המוזנים למערכת נשמרים בה בסודיות, בעזרת שימוש בשיטות האבטחה ובמערכות ההצפנה המתקדמות ביותר הקיימות כיום. העברת המידע מהמחשב האישי של הלקוח אל מחשבי החברה מתבצעת בתקשורת מוצפנת, העוברת בפרוטוקול מקדד (SSL).
בעת ביצוע הזמנה למשקאות המתפרסמים באתר, יידרש הלקוח להזין במערכת פרטים כגון: פרטיו האישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכדומה (להלן: “המידע”).
החברה והאתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הלקוח בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר או המבצעת אותם באופן שגוי.

עם ביצוע הרכישה באתר נותן הלקוח את הסכמתו שפרטיו האישים (כגון: שם, מספר ת.ז., כתובת דוא”ל וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה, והכול בהתאם להוראות הדין. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הלקוח, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת הסליקה וכרטיסי האשראי, וזאת על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הלקוח ובכפוף להוראות כל דין.
מובהר, כי החברה תהיה רשאית להעביר פרטי התקשרות עם הלקוח (שם מלא, מספר טלפון וכתובת) לחברת השליחויות, וזאת לצורך ביצוע המשלוח למען אשר נמסר ע”י הלקוח.
בכפוף לסייגים המנויים לעיל, החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של הלקוח לגורם חיצוני לחברה, למעט אם תידרש לכך על ידי רשות מוסמכת מרשויות המדינה, או מכח צו שיפוטי, בהתאם להוראות כל דין.
על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של לקוח לצד שלישי במקרים בהם: הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי, בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, וכדומה.
עם ביצוע רכישה באתר מצהיר הלקוח כי הוא יודע שהקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכי נגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.

מדינויות פרטיות:
כללי “מבשלת האטץ’ בע”מ” (להלן: “החברה”) מפעילה אתר אינטרנט בכתובת: https://hatchbrewery.co.il/ (להלן: “האתר”), וכן במסגרת פעילויותיה, החברה אוספת, שומרת ומשתמשת במידע ומנהלת מאגרי מידע נוספים הנחוצים לה לשם פעילותה (להלן: “מאגרי המידע”).
מדיניות פרטיות זו מתארת את האופן שבו החברה אוספת ומשתמשת במידע שנמסר לה במסגרת פעילויותיה, לרבות בקשר עם פעילויות השיווק והפרסום, או בקשר עם מידע שנאסף על ידי החברה או צדדים שלישיים הפועלים בשיתוף עמה. מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, הנה לסקור, בין היתר, את האופן בו משתמשת החברה במידע הנמסר לה במסגרת מאגרי המידע שהיא מנהלת ו/או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.

מדיניות זו נוקטת בלשון זכר מטעמי נוחיות, אולם היא חלה באופן זהה גם על נשים המידע שאנו אוספים חלק מהשירותים הניתנים ע”י החברה כרוכים במסירת פרטים אישיים של המשתמש, כגון שמו המלא, כתובתו, כתובת הדוא”ל, מספר הזהות ודרכי ההתקשרות עמו. זהו מידע שהמשתמש מוסר ביודעין במהלך רישומו לשירותי החברה (להלן: “המידע האישי”).
מובהר, כי לא חלה על המשתמש כל חובה למסור את המידע האמור וכי מסירת המידע האישי נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו של המשתמש. מסירת הפרטים כאמור על ידי המשתמש מהווה הסכמה מטעמו לשימוש החברה במידע זה, כמפורט במדיניות פרטיות זו ובכפוף לכל דין. המידע האישי שנמסר על ידי המשתמש יישמר במאגרי המידע של החברה והיא תהא רשאית לעשות שימוש במידע זה בהתאם לתנאי רישיון מאגר המידע של החברה ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, לרבות העברתו לצדדים שלישיים המפורטים בתנאי הרישיון.
משתמש העושה שימוש במאגרי המידע של החברה, בין באמצעות מחשב, טלפון סלולארי או כל אמצעי אחר, מוחזק כמי שמודע לכך שמידע זה עשוי להיות נאסף על ידי החברה. אנו עשויים לקבל מידע משירותים מקוונים כגוןGoogle Analytics , אשר עוקבים אחרי פעילות המשתמש ברשת ועשויים לספק לנו פרטים אודות מיקומך, זמני כניסתך לאתר, שהייתך בחלקיו השונים, אופן השימוש באתר ומאפייניך כפי שנאספו על ידם. מסירת תכנים לפרסום החברה עשויה לאפשר לך להזין לאתר תכנים שונים, כדוגמת תגובות, תמונות, קטעי וידאו, רעיונות, הצעות וכיו”ב. במסירת התכנים לפרסום, אתה מצהיר ומאשר שהנך בעל הזכויות בתכנים, וכי הנך רשאי למסור אותם לפרסום. כמו כן, במסירת התכנים אתה מצהיר ומאשר שאינך פוגע בפרטיותו של כל אדם אחר.
במסירת תכנים לפרסום באתר, או באמצעותו, בין אם פורסם ובין אם לאו, אתה מקנה לחברה ולכל אדם אחר, רישיון להשתמש בתכנים. במסגרת זו, הנך מסכים ומאשר לחברה לפרסם תכנים אלה באתר ובאמצעי מדיה נוספים, לרבות על מוצרי ופרסומי החברה, או להשתמש במידע לשם ייעול השירות הניתן בחברה, וזאת בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

דיוור ישיר אלקטרוני
החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר פעילויותיה ושירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך לכך ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך באופן אישי. מסירת המידע האישי ופרטי ההתקשרות של המשתמש מהווה הסכמה מטעמו לדיוור ישיר מטעם החברה אל פרטי ההתקשרות שניתנו על ידו. המשתמש מסכים אפוא, כי מידע זה איננו מהווה דבר פרסומת עליו חל סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשל”ב- 1982.
למשתמש שמורה האפשרות לבקש הסרתו מרשימת התפוצה בהתאם לדין. צדדים שלישיים כמפורט בתנאי השימוש לעיל, מאגרי המידע עשויים לכלול תוכן של צדדים שלישיים, באמצעות קישורים או היפר קישורים. השימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של הצדדים השלישיים כאמור, כפוף לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. על כן, מובהר כי כל שימוש של המשתמש בתוכן של צדדים שלישיים כאמור, לרבות כניסה של המשתמש לאתרי הצדדים השלישיים, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכך, לרבות אך לא רק, בגין כל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע אודות המשתמש. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסר המשתמש והפרטים שנאספו על פעילותו באתר, אלא במקרים שלהלן – ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר/החברה; אם המשתמש הפר את תנאי השימוש באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, פעולות הנחזות על ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי, או דרישה של רשות מוסמכת, המורה לה למסור את פרטי המשתמש או את המידע האישי אודותיך לצד שלישי; בכל מקרה בו החברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך, או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; החברה תהא רשאית להעביר את פרטי המשתמש והמידע שנאסף לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק בהתאם להוראות מדיניות זו; אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת אחרת, וכן במקרה שהיא תשנה את המבנה המשפטי שלה, לרבות במקרה שבו תעביר פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי – אשר יהיה כפוף אף הוא להוראות מדיניות זו; על פי בקשה מפורשת של המשתמש.

היכן נשמר המידע?
המידע שהחברה אוספת נשמר במאגרי המידע שלה, אשר חלקם מאוחסנים אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו”ל ולהעברתו אל מחוץ לגבולות ישראל.
אנו עשויים להשתמש ב’עוגיות’ (cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך, אולם הדבר עלול לפגוע באופן השימוש באתר. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך. משמעות האמור לעיל היא שאנו יכולים לגשת למידע בזמן אמת, לשמור אותו, לאחסן בארכיון, לנתח, לשנות, לשלב אותו עם מידע אחר שיש לנו ממקורות אחרים, כולל מידע אודותיך מצדדים שלישיים. זכות לעיין במידע על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פניה כזאת יש לבצע באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. אבטחת מידע החברה מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במאגריה. לשם שמירת המידע, היא מפעילה מערכות מתקדמות ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.
עם זאת מובהר, כי אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, החברה אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומאגרי המידע או מערכות המידע המשמשות בחברה יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית או פריצות למידע המאוחסן בהם, כוח עליון או מקרים שאינם בשליטת החברה, לרבות בשל פגיעה בפרטיו. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.
שונות למען הסר ספק יובהר, כי אין בהוראות מדיניות זו כדי לגרוע ו/או למצות מזכויותינו לאסוף, להשתמש ו/או למסור מידע על פי כל דין, וכי הוראות מדיניות זו באות להוסיף על הוראות כל דין.
אנו רשאים לעדכן ולשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתנו ובכפוף לדין. במקרה זה, נעשה מאמצים סבירים להודיעך אודות כל שינוי מהותי במדיניות זו באמצעים אלקטרוניים ככל שיש בידנו פרטי קשר נאותים שלך. אנא היכנס מעת לעת למדיניות זו כדי ללמוד אודות תכניה העדכניים